İkinci Dünya Savaşı Tarihi

 İkinci Dünya Savaşı Tarihi

İkinci Dünya Savaşı Tarihi. 1930 yılları boyunca, Faşizm gerek İtalya’da, gerek bazı Orta Avrupa ülkelerinde; Nazizm ise Almanya’da hüküm sürmekteydi. Bu dikta rejimleri, aşırılıklarına ve savaşçı emellerine karşılık, başlangıçta, evrensel barış ve iyi duygular düşleri kuran dünyanın öteki devletlerinde hiç endişe uyandırmıyordu. Bununla birlikte *Hitler’in sayısız saldırganlıkları (1938’de Avusturya’yı ilhakı, 1939’da Çekoslovakya’yı istilâsı) ve faşist devletlerin saldırgan politikası, sonunda sabırları taşırdı. Eylül 1939’da Almanya, Dantzig’i ele geçirmek üzere Polonya’ya saldırınca Fransa ile İngiltere, Hitler Reich’ına savaş açmağa karar verdiler.

Yıldırım Savaşından Garip Savaşa

İki tarafta da, kuvvet mevcutları aşağı yukarı eşitti, ama Almanların silâhları daha modemdi ve genellikle savaşa çok daha iyi hazırlanmışlardı. Çatışmalar başlar başlamaz harekâtın gelişmesinde bunun etkileri hemen kendini gösterdi. Fransızlar ve İngilizler tanklarını (3 000) İsviçre’den Kuzey Denizi’ne kadar yayarken Almanlar kendilerininkini bir yere topladılar (hemen hemen eşit sayıdaydı).
Bu çok hareketli ordu sayesinde, Polonya üç haftada yenildi: Varşova, 27 eylülde düştü. Artık Almanlar doğuda serbest kalmışlardı, çünkü ağustos 1939’da S.S.C.B. ile saldırmazlık paktı imzalamış bulunuyorlardı. Ama Fransa’ya saldırmadan önce, hızla Norveç’i ve Danimarka’yı ele geçirdiler: bu, Blitzkrieg, «yıldırım savaşı»ydı. Buna karşılık bütün bu süre içinde Fransız cephesinde hemen hemen hiç hareket yoktu: bu bir «garip savaş»tı; upuzun, buz gibi bir kış boyunca, insanlar, Magi not ve Siegfried hatlarının yeraltı kalelerinde bekleyip durdular.

Fransız Bozgunu

İkinci Dünya Savaşı Tarihi

Büyük Alman saldırısı 10 mayıs 1940’ta, Hollanda ve Belçika’nın istilâsıyla başladı. Asıl saldırı en az beklenilen yere oldu. Guderian’ın zırhlı birlikleri Ardenler’i aşıp denize doğru indi, Fransız ordusu bozguna uğradı. Dunkerque’te Fransızlarla İngilizler deniz yoluyla güçbelâ canlarım kurtarırken Almanlar yüz binlerce esir aldılar. Somme ve Ais ne ırmaklarında Fransızların gösterdiği son bir çaba üzerine cephe tam anlamıyla çöktü: 10 haziranda Mussolini İtalya’nın Almanya saflarında savaşa girdiğini ilân ederken, sivili ve askeriyle milyonlarca Fransız, yollarda kaçışmağa başlamıştı bile: bu, bir toptan göçtü. 16 haziranda mareşal Pötain Hükümeti mütareke yapmak istedi. O zaman Fransa, kuzeyde işgal bölgesiyle güneyde «özgür» bölge olmak üzere ikiye bölündü. General de Gaulle Londra’ya sığındı ve Fransız ları, savaşı sürdürmeğe çağırdı. Başbakan Winston Churchill’in öncülüğündeki İngiltere, Almanlarla 1 talyanların saldırısına tek başına karşı koydu. 1940 yılının temmuzundan 1941 mayısına kadar «İngiltere savaşı» havada cereyan etti: Almanlar bu savaşta 2 000 uçak yitirdiler ve aralıksız bombardımanlara rağmen, İngiliz halkının moralini bozmayı başaramadılar. Atlantik’te İngiliz donanması, sürülen halinde dolaşan Alman denizaltılarına karşı acımasız bir savaş sürdürürken, Afrika’da da Rom mel Mısır’a girdi.

Savaşın Genişlemesi

İkinci Dünya Savaşı Tarihi

Başarılarından güç kazanan faşist devletler, birkaç ay içinde savaşı dünyanın her yanına yayacaklardı. Haziran 1941′de Almanlar S.S.C.B.’ye saldırdılar, aralık ayında Japonlar, Pearl Harbor Limam’nda demirlemiş o Avrupa’da lan Amerikan donanmasını anî bir «yıldırım savaş,» baskınla yok ederek savaşı Büyük ve Mihver ordula Okyanus’a sıçrattılar. Bundan sonra Amerikan ve Sovyet devletleri de İn ‘terleyip. gilizlerin safında çarpışacaktı.
1942 sonuna kadar Almanlar, Ital yanlar ve Japonlar üstünlüğü korudular. Rusya’da son derece şiddetli saldırılar, Alman zırhlı birliklerini Moskova’nın 100 kilometre yakınına, Kafkaslar’ın eteğine ve *Volga Irmağı kıyılarına kadar getirecekti. Büyük Okyanus’ta Japonlar, Siyam’ı, Malezya ve Birmanya’yı ele geçirdikten sonra, Hollanda Hindistanı ile Fi lipinler’i de işgal ettiler Birdenbire çok geniş toprakların e fendisi oluveren naziler, dünyanın fethini örgütlediler. «Büyük Almanya», Almanca konuşulan devletlerin hemen hemen tamamını kapsıyor ve yüz milyon insanı biraraya topluyordu. Çevrede ise, doğrudan doğruya Reich’m yönettiği himaye bölgeleri (Polonya, BohemyaMoravya ve Rus topraklarının bir bölümü) ve işgal altındaki ülkeler vardı. Hitler Avrupa sı’nın her yanında yahudiler kovalanıyor ve toplama kamplarına (Dachau, Buchenwald v.b.) atılarak fecî koşullar altında yok ediliyordu, işgal altındaki ülkelerin hepsinde nüfusun bir kısmı az veya çok etkin biçimde düşmanla işbirliği yapmaktaydı. Ama yenilgiyi kabul etmeyenlerin sayısı da giderek artıyordu.

Zor Kazanılan Bir Zafer

19421943 kışı boyunca savaşın kaderi yön değiştirdi, Stalingrad’da sayısı 250 000’i geçen bir Alman ordusu kuşatıldı ve yok edildi; bu çarpışma, Sovyet birliklerinin zaferle sonuçlanacak karşı saldırısına başlangıç oldu. Afrika’da Rommel kasım 1942’de ElAlameyn’de tngilizler tarafından yenilirken İngiliz ve Amerikalılar da Kuzey Afrika’ya çıkartma yaparak İtalyan ve Alman işgalcilerini kovdular. Temmuz 1943’te Sicilya’nın Müttefikler tarafından istilâsı İtalyan faşist rejiminin düşmesine yol açtı. Nihayet Büyük Okyanus’ta Amerikalılar büyük deniz zaferleri kazandılar.

Türkiye’nin Durumu

Bu sırada Müttefikler tam bir dayanışma içindeydiler. Ingiltere, Amerika ve Rusya arasında savaş araç ve gereçleri sağlamaktan harekât birliğine kadar, hemen bütün alanlarda sıkı bir işbirliği yürütülüyordu.
Bu toplantılarda durumu sık sık ele alınan ülkelerden biri, hattâ başta geleni Türkiye idi. Türkiye daha savaşın kaçınılmaz hale gelmeğe başladığı günlerden itibaren, çıkacak bir savaş yangınının dışında kalmanın çabası içine girmişti. Yeni devlet henüz 19 yaşındaydı ve o güne kadar yapı ’ labilmiş olan her şeyi koruma kaygısı ağır basıyordu. Üstelik Türk ordusu, varını yoğunu bu alana yatırmış öteki ülkelerin ordularının sahip olduğu modem savaş araç ve gereçlerinden yoksundu. Bu nedenlerle Türkiye’nin yöneticileri bir yandan Almanya ile olan ticaret ilişkilerini sürdürürken, bir yandan da İngiltere ve Fransa ile 15 yıllık bir dostluk antlaşması yapmışlardı. Ondan sonrasını ise dikkatle ve yakından izliyorlardı. Ne var ki. Alman ordularının Balkanlar’da ilerlediği sıralarda Türkiye savaşın sınırına kadar gelmiş, Hitler’in İsmet İnönü’ye teminat mektupları göndermesine rağmen Trakya’da Meriç üzerindeki köprü uçurulmuş, bütün Trakya bölgesi, İstanbul’a kadar bir savunma savaşı için tahkim edilmişti.
Sonunda Türkiye Müttefikler cephesinde kendine gösterilen yeri almağa karar verdi. Bu tarihe kadar, onlardan istenen askerî yardımların bir kısmı sağlanabilmişti. Ancak, bazı eksikliklerin hızla giderilmesi gerekiyordu. Bunların da tamamlanması üzerine Türk Hükümeti .13 ocak 1945 günü Çanakkale ve İstanbul boğazlarını Müttefikler’e açtı. Şubatta da Almanya ve Japonya’ya savaş ilân etti.

Alman Yenilgisi

Alman çöküşü 1944′te başladı. Haziranda Müttefikler havalarda üstünlüğü ele geçirdiler, muazzam bir donanma toplayarak Normandiya kıyılarına ayak bastılar. 25 temmuzda A merikan generali Patton’ın zırhlı birlikleri düşman hatların yardı ve dört ay içinde Fransa’yı kurtaran büyük bir saldırıya geçti. Bu arada kendi topraklarını kurtarmış olan Ruslar da Polonya ve Balkanlar’ı istilâ ettiler. Almanya yeni silâhlar (uçan bombalar, özellikle korkunç VI ve V2’ier) kullanarak şiddetle direndi. Ama nisan 1945’te Müttefikler Kuzey İtalya’yı işgal (Mussolini kurşuna dizildi) ve Reich’ı istilâ ettiler. 25 nisanda Ruslar ve Amerikalılar Elbe üzerinde kavuştular ve 30 nisanda Hit ler Berlin yıkıntıları içinde kendini öldürdü. Birkaç gün sonra da mareşal Keitel Almanya’nın kayıtsız şartsız teslim belgesini imzaladı. Japonya ise, ancak 6 ağustos 1945’ te, Amerikalıların iki müthiş atom bombasını Hiroşima ve Nagasaki’ye atmasından sonra teslim oldu. Bu zaferin bilançosu pek ağırdır: elli beş milyon ölü, tamamen çökmüş bir Avrupa ekonomisi ve ikiye bölünmüş bir dünya.

Milyonlarca Savaş Kurbanı

İkinci Dünya Savaşı sırasında yaklaşık olarak 55 milyon insan öldü. Bunların yarısı, bombardımanlara, açlığa, kıyıma veya toplama kamplarındaki tutsaklığa kurban giden sivillerdi. En çok etkilenen ülkeler S.S. C.B. (23 milyon), Çin (11 ilâ 12 milyon), Polonya (6 milyon), Almanya (8 milyon), Japonya (2 milyon) olmuştur. Fransa, 500 000 kadar kurban verdi, bunların da 180 000’i toplama kamplarında ölen tutsaklardı. Amerika Birleşik Devletleri ise, hepsi asker olmak üzere 300 000 yurttaşım yitirdi.

İkinci Dünya Savaşı Başlangıcı

Osmanlı 2 dünya savaşına katıldı mı?

Türkiye II. Dünya Savaşı‘na askerî anlamda katılmamış olmasına karşın, bu topyekün savaşın etkilerini derinden yaşamıştır. … Öte yandan Türkiye yönetimi, bir yandan başını Almanya’nın çektiği Mihver Devletler, diğer yandan da Müttefikler arasında bir denge politikası sürdürerek savaşın dışında kalmaya çabalamışlardır.

Ikinci dünya savaşında hangi ülkeden kaç kişi öldü?

IIDünya Savaşı insanlık tarihinin şuana kadar ki en kanlı savaşıdır. Savaş sona erdiğinde 65 milyona yakın insan ölmüştür. Sovyet -27 milyon Çin-10 milyon Yahudi- 6 milyon Alman-6 milyon Polonya- 3 milyon Japon-2.5 milyon Yugoslav-1.5 milyon

Ikinci dünya savaşı neden çıktı?

Avusturya ve Çekoslovakya Alman işgaline uğramıştır. … Almanya, Rusya ile tarafsızlık anlaşması imzalamış ve 1939 yılında Polonya’ya savaş açmıştır. İngiltere ve Fransa, Polonya’ya güvence vermişler, Polonya da Almanya’ya savaş ilan etmiş, böylece IIDünya Savaşı başlamıştır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın