Gece İdrar Kaçırma Neden Olur?

 Gece İdrar Kaçırma Neden Olur?

Gece idrar kaçırma neden olur, nedenleri ve tedavisi hakkında bilmek istediklerinizi kısaca ele aldık.

İdrar Kaçırma Nedir?

İdrar kaçırma, idrarın istemsiz olarak dışarı atılması, başka bir ifadeyle idrarı tutamama halidir. Uluslararası kontinans Derneği’nin 1979 tarihli raporunda idrar kaçırma, ”sosyal ve hijyenik bir soruna neden olan ve objektif olarak gösterilebilen idrarın istem dışı dışarı atılması veya idrar tutamama hali” olarak tanımlanmış, aynı derneğin son açıklamasında ise çok daha genel bir söylemle ”her türlü idrar tutamama hali” olarak ifade edilmiştir. Bu kadınlarda, erkeklere nazaran çok fazla görülen bir sorundur.

Yandaki şekilde kadın mesane (idrar torbası) ve üretrası (idrar borusu), altta ise erkeğe ait sistem görülmektedir. Dikkat edilirse kadın sistemine ek olarak hemen mesanenin altına eklenen prostat bezi, id­rar borusunu çepeçevre sarmaktadır.

idrar yapmak, oldukça mekanik ça­lışan bir sistemin işidir. Tıpta “alt üriner sistem” olarak adlandırılan bu sistem, kabaca mesane, üretra ve İdrar tutmaya yarayan sflnkter denilen sibop mekaniz­malarından oluşur. Mesanenin burada iki ana görevi bulunmaktadır: idrarın depo­lanması ve dışarı atılması. Mesane, İdrarı düşük basınçlarda depolayabllmekte ve yine düşük basınçlarda dışarı atabilmek­tedir. Bu basıncın düşük düzeyde sabit tutulması, “üst üriner sistem” adı verilen böbrek ve mesane ile böbrek arası yolun sıhhati açısından oldukça mühimdir.

İdrar kaçırma, önemli bir sağlık so­runudur. Bu sorunun kadınlarda erkek­lerden daha sık rastlandığını söylemiştik. Oranlamak gerekirse kadınlarda % 5-53, erkeklerde ise %2-25 aralığında görül­mektedir.

İdrar Kaçırma Nedenleri

Bunları yaşlılık, hamilelik, zor doğum, çok doğum, obezite, pelvik bölge cerrahileri, sigara alışkanlığı, genetik yatkınlık mevcudiyeti ve menopoz olarak sıralayabiliriz.

idrar kaçırma yakınmasıyla hekimlere baş ­vuran hasta şikayetlerinin konusu da de­ğişiklik göstermektedir.

İdrar kaçırma konusunda en sık rastlanılan durum; ”sıkışma tipi idrar kaçırma” denilen form ki burada hasta aniden idrarının geldiğini, bu esnada tutmakta zorlandığını ve kliniğinin şiddetine göre bir kısmını veya tamamını kaçırdığını ifade eder.

İkinci olarak sıklıkla karşılaşılan ve kadın hastaların daha çok başını ağrıtan, “stres tipi idrar kaçırma” adlı formdur. Bu, pelvik taban veya yırtılması sonrası öksürme, hapşırma, gülme, koşma vb. sebeplerle yukarıdan fazlasıyla ve aniden gelen basınç artışına karşı mesane ve ekibinin karşı koyamayarak İdrarı tutamaması halidir. Aslında tıbbi literatürde “stres inkontinans” diye adlandırılan bu durum, illa eforu takiben ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda da hem sıkışma hem de efor kaynaklı idrar kaçırma birlikte klinik gösterir ki vaziyet daha çetrefilli bir hale dönüşür.

Son olarak, “gece idrar kaçırma” ha­disesinden de bahsetmek lazım… Bu da sorunun, uykuya daldıktan sonra çoğun­lukla farkında olmadan veya kaçırmanın hemen sonrasında uyandıran tipidir.

Bunun dışında da nadir görülen bazı özel durumlarda (örneğin cinsel ilişki es­nasında) karşılaşılan idrar kaçırma halleri var ki bu hallerde hasta idrar kaçırdığının farkındadır ve bu sorununa mahcubiyet ve huzursuzluk da eşlik eder.

Evet, hastaların idrar kaçırma temelli şikayetlerini genel olarak kategorize et­tik. Şimdi, hasta yakınmalarını sunduktan sonra gelelim idrar kaçırma vakalarının tedavi aşamasına.

İdrar Kaçırma Nasıl Tedavi Edilir?

Hasta, yaşadığı sorunları  anlatırken doktoruna zaten bolca ipucu vermiş olur. Bu aşamada ilk önce mutlaka genital muayene yapılır ve varsa anatomik problemler ortaya konu­lur ki bu tespitler, tedavinin planlanma­sı ve hastalığın seyri açısından oldukça önemlidir. Ardından hastaya bazı uluslararası  İdrar kaçırma değerlendirme form­ları vererek problemi daha objektif kriter­lerle değerlendirmiş oluyoruz.

Bir diğer önemli mevzu da hastanın İdrar günlüğünün tutulmasıdır. Bu da şöy­le olur: Hasta en az 3 gün boyunca tüm idrarlarını  saat ve miktar  belirterek kayıt altına alır. Bu esnada İçtiği sıvıların da aynı şekilde kaydedilmesi gerekmektedir. Bu veriler, hekime, sözlü bilgi dışında oldukça değerli veriler sunmaktadır.

Son olarak ürodinamik testlerin yapıl­ması gerekebilir, idrar yapmak, dinamik bir faaliyettir. Mesane, İdrar borusu ve sfinkter yapısının yardımıyla, bu faaliyeti başlatma, durdurma, bekletme, hızlan­dırma ve yavaşlatmaya muktedirdir. Üro­dlnamlk testler, mesanenin bu fonksiyo­nunu değerlendirerek sağlıklı bilgi sahibi olmayı sağlamaktadır.

Artık tüm değerlendirmeler de yapıl­dıktan sonra tedavinin yol haritasının çı­karılması gerekir. Bu noktada idrar kaçır­manın tipine göre plan belirliyoruz. Eğer sıkışma tipi İdrar kaçırma ön planda İse bu kendi başına buyruk hail kontrol altına almak İçin medlkal tedavilerden faydala­nıyoruz ki bu amaçla kullanılan İlaçlar ol­dukça etkilidir.

Eğer eforla idrar kaçırma yakınması ön planda İse ki bu muayeneyle de teyit edilmiş ve bölgede anatomik hasar tespit edilmiştir. Bu durumda ufukta operasyon görünmektedir. Komplike olmayan cerra­hi İşlemlerle müdahale edilerek duruma etkili çözümler aranır.

Tabii ki bütün sağlık sorunları açısın­dan geçerli olduğu gibi, ürolojik sorunlar açısından da güzel olan, bu tür sorunları hiç yaşamamaktır. Öyleyse bu tür bir so­runla karşılaşmamak İçin ne yapmamız gerektiğine de kısaca değinmek gerek… Bu amaçla herkese doğru beslenmeyi, aşırı kilolardan korunmayı, gebelik esna­sında gereksiz kilo almamayı, düzenli ve ritimli yürüyüşü ve sigaradan uzak dur­mayı tavsiye ediyorum.

Kısaca ve kabaca idrar kaçırma konu­sunu anlatmaya çalıştık. Burada verdiğimiz bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır.

Gece İdrar Kaçırma Neden Olur?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın