Attila Kimdir? Neler Yapmıştır? Kısaca Hayatı

 Attila Kimdir? Neler Yapmıştır? Kısaca Hayatı

(Cihangirlik Tarihinin En Önemli Siması, Türk-Hun İmparatoru)

Büyük Türk kahraman ve cihangiri Attila’nın genç çağlarına dair tam ve doğru bir biyografi yoktur. 395’te doğdu. Baba-sının adi Mancuk’tur. Onun sağlığında, çocukluğunun bir kısmını barış rehinesi olarak Roma’da geçirmiş, Romanların dillerini, politikalarını, askerlik teşkilatını, kendi milleti hakkındaki niyet ve kinlerini iyice öğrenmişti. Ve daha o zaman, “Bu kin ve intikam hislerinin hesabını soracağım,” demişti.

Babasının ölümü üzerine yerine amcası Rua veya Rugilas geçti. Onun da ölmesi üzerine Attila, kardeşi Bleda ile ortak olarak Hükümdar olmuştu. Attila’nın Asya seyahatinde askerin Bleda’ya isyan ederek onu ortadan kaldırması üzerine, 442’de yalnız kaldı. Asya’da Çin hudutlarına kadar dayanan memleketlerini dolaştı ve oralarda sağlam bir idare kurdu, teşkilat yaptı.

Büyük Türk-Hun İmparatorluğu’nun merkezi bugünkü Budapeşte civarında Macarların ona nispetle Etzelburg, yani Attila şehri adını verdikleri mevkide idi. Attila, önce Doğu Roma, yani Bizans üzerine yürüyüp imparatoru yıllık vergi ödemeye mecbur etti. Bu durum bir Roma imparatoru için dayanılır şeylerden değildi. İmparator birkaç yıl sonra bu lekeyi silmek istedi. Vergiyi kesti.

“Ben onun cezasını vermeye muktedirim,” diyen Attila , Doğu Roma üzerine yürüdü. Belgrad, Niş ve Filibe gibi önemli şehirleri aldıktan sonra Gelibolu Yarımadası’na geldi. Burada Doğu Roma ordusunu müthiş bir hezimete uğrattı.

İmparator eskisinden daha ağır yıllık vergi vermeyi kabul etmek zorunda kaldı. Bir müddet sonra yine araları bozuldu. Türk ordusu Balkanlarda yetmiş şehir aldılar. Mora ve İstanbul kapılarına kadar Doğu Roma topraklarını çiğnediler.

Attila, gözlerini Batı Roma’ya çevirdi. Avrupa için hazırladığı büyük istila ve fetih planı içinde bu da vardı. Eski tarihlerde şöyle bir olaydan bahsedilir: O zamana kadar Bari Roma ile bir anlaşmazlığı olmayan Attila, Roma tahtında hak iddia edenlerin kendisine sığınmaları üzerine, siyasetini değiştirmişti.

İmparator Valentinianus’un kız kardeşi güzelliği dillere destan olan Prenses Honoria, doğacak çocukları tahta çıkmasın diye evlenmemeye mahkum edilmişti. Bunun üzerine Honoria, öç almak için Türk İmparatoru Attila’ya bir nişan yüzüğü göndermişti.

Attila güzel prensesin talebine cevap vermedi. Aradan biraz zaman geçti. Bir saray memuru ile seviştiği iddiasıyla Honoria, annesi İmparatoriçe Placidia tarafından önce İstanbul’a sonra da Ravenna’ya gönderilmiş ve orada göz hapsine alınmıştı. Bunu haber alan Attila, yüzük olayını bir koz olarak kullanma kararını vermişti.

Batı Roma imparatorluğu’na elçiler yollayarak nişanlısının hemen serbest bırakılmasını, müstakbel zevcesinin miras ve çeyizi olarak imparatorluğun yarısının kendisine verilmesini istemişti.

Attila, Doğu ve Batı Roma’nın birleşerek iki ayrı cephede birden savaşmaktan haklı olarak endişe ediyordu. Çünkü kuvvetlerini ikiye bölmek zorunda kalacaktı.

Yedi yüz bin kişilik bir ordu ile Galya kıtasına girdi. Strazburg ve Metz gibi birçok şehirleri zapt ederek kısa bir zamanda Orlean önüne geldi ve bu şehri de aldı. Bugünkü Paris şehrinin yerinde bulunan Lutesya’dan Roma’ya kadar bütün Güney ve Batı Avrupa dehşet içinde kalmıştı ve bu henüz bir başlangıçtı.

Türk-Hun tehlikesi karşısında Avrupa milletleri, ünlü Roma kumandanı Aetius’un kumandasında birleştiler. Salon yakınlarında 24 Haziran 451’de cereyan eden büyük ve kanlı meydan savaşı neticesiz kaldı ve iki taraf da ağır zayiat verdi. Attila, “Düşmanlarının cezası verilecek, Roma dize gelecektir,” diyordu.

Avrupa istilasına yeniden başlamak kararıyla başkentine döndü ve ertesi yıl kararını tatbik etmek üzere doğrudan doğruya İtalya üzerine yürüdü. Milano ve Pavia’yı aldı. Her an Roma’ya girmesi bekleniyordu. Papa Üçüncü Leon, Attila, Batı Roma imparatorluğunu haraca bağladıktan sonra tekrar başkenti Etzelburg’a döndü.

“Daha büyük istilalar yapmak ve dünyaya hükmetmek için henüz yaşlı sayılmayız,” diyordu.

Burgonya kralının genç ve harikulade güzel kızı ildiko ile evlendi. Zifaf gecesinin sabahı 21 Şubat 454’te yatağında ölü olarak bulundu. Bazı Frenk müellifleri bir suikasta kurban gittiğini ve eski karısı tarafından öldürtüldüğünü yazarlar.

Tarihin misli görülmemiş cihangirlerinden biri olan ve muazzam Türk-Hun İmparatorluğu’nun yüce hakanı Attila’ya, Roma tarihlerinin tesiri altında kalan Avrupalı bazı yazarlar, barbar ve Tanrı’nın öfkesi adını vermişlerdir. Fakat Attila kendi milleti için adil ve şefkatli olmasıyla meşhurdur. Düşmanlarına karşı amansız olması da yaşadığı devrin genel ve tabii bir sonucu ve cihangirlik ihtirasının kaçınılmaz icatlarındandır.

Atilla dini nedir?

Hunların ve Attilanın dini ise Asya’dan gelme ve Avrupa’da hiç olmayan Gök Tanrı Tengri inanışıdır. Bu inanış Avrupa’da kök salmamış, buna karşı Orta Asya’da Kırgızistan’da bugün dahi inananları bulunmaktadır. Attila son yıllarında Roma kapılarına dayanmış Papa Leo I ile karşılaşmış, Ama Roma’yı alamamıştır.

Attila neden Romayı almadı?

Attila Roma’yı hemen ele geçirebilirdi ancak şu nedenlerden dolayı geri çekildi: -Roma’nın Hristiyanlar için kutsal bir merkez olması, -Batı Roma’nın gücünün kırıldığına inanması, –Attila‘nın İmparatorluğu için bir tehlike olarak gördüğü Sasaniler’in üzerine sefer çıkmak istemesi.

Atilla nasıl öldü?

Yüzü çok benzese de ruhu hiç de Attila‘nın hanımına benzemeyen bu kadın Attila‘yla evlenmiş ve Attila düğün gecesinin sabahında kanlar içinde ölü bulunmuştur. Bazıları onun zehirlendiğini, bazıları hançerlendiğini, bazıları ise uyurken dehşetli bir burun kanamasına yakalanıp, kendi kanında boğulduğunu dile getirmiştir.

Attila Kimdir? Neler Yapmıştır? Kısaca Hayatı

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın